enviser Verimliliği Artıran Teknoloji Çözümleri
Enerji, Çevre ve Teknoloji Ltd. Şti.

enviser Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme;
Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak Sadıkoğlu Plaza 5 No:13/77 Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim Enviser Enerji, Çevre ve Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca Enviser olarak anılacaktır) ile,
www.enviser.com veya www.enviser.com.tr üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen Üye arasında yapılmıştır.
Üye, Enviser tarafından kendisine sağlanacak olan üyelik hesabı'nı kullanmak sureti ile portal'e giriş yaptığında, bu sözleşmede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır ve sözleşme yürürlüğe girer.

2. TANIMLAR
2.1. Portal: www.enviser.com ve www.enviser.com.tr isimli alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
2.2. Üye: portal'e üye olan ve portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
2.3. Alıcı : İşbu sözleşmede belirtilen portal'i kullanmak suretiyle; portal üzerinden sunulan mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan Üye.
2.4. Kullanıcı : portal'e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.5. Üyelik Hesabı : Üye'nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile portal üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.
2.6. Enviser Hizmetleri (Hizmet): Portal içerisinde Üye'lerin işbu sözleşme kapsamında tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Enviser tarafından sunulan uygulamalar. Enviser, "Portal" içerisinde sunulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Enviser tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye'lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Üye'lere duyurulur.

3. KONU ve KAPSAM
İşbu sözleşmenin konusu, portal'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Enviser tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Enviser tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK ve KULLANIM ŞARTLARI
4.1. Üyelik Portal'in ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Portal'a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Enviser tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Üye'ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye'ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Üye'nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye'ler Enviser'in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
4.3. Portal'a üye olabilmek için reşit olmak, üye olan tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Enviser tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi Enviser tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi portal üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
4.4. Enviser her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye'nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye'nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, Portal'de belirtilen kurallara aykırılık, Üye'nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Enviser bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Enviser tarafından tespit edilmesi veya Enviser'in ticari kararları doğrultusunda Enviser'in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5. ÜYE HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal'daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal'in ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.2. Üye, Enviser'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
5.3. Üye'lerin, Enviser tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifre'nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üye'lerin sorumluluğundadır. Üye'ler, kullanıcı adı ve şifre'nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye'lerin, Enviser'in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.4. Üye'ler Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Enviser, Üye'ler tarafından Enviser'e iletilen veya portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.5. Enviser, Portal'in işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri tespit amacıyla yayınlanan tüm içeriği her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Enviser bu mesaj ve içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.6. Enviser'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve portal'i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye'lerin, portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Enviser'in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan içerik, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enviser ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Enviser doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.7. Portal'da Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enviser'in, Enviser çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Enviser, Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.8. Üye portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Enviser'in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içrisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye'lerin, Enviser ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Enviser'in HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Enviser, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Enviser, Portal'da sunulan uygulama ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Enviser, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üye'ler, Enviser'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Enviser tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Enviser tarafından yapılabilir. Enviser tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
6.3. Enviser, portal üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Enviser'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.4. Enviser, Portal'de yer alan Üye'lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye'nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
6.5. Enviser, Portal'in işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Enviser bu mesaj ve içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

7. GİZLİLİK
7.1. Enviser, Portal'de kullanıcı'lar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
7.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Portal'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Enviser, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
7.3. Üyelik veya Portal üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Enviser'e vermeleri gerekmektedir. Enviser Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Enviser veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Enviser tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Portal üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Enviser ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
7.4. Enviser, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Enviser'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Enviser, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
7.4.1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
7.4.2. Enviser'in kullanıcılarla akdettiği Üyelik Sözleşmesi'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak;
7.4.3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
7.4.4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
7.5. Enviser, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
7.6. Enviser, kullanıcılar ve kullanıcıların Portal'i kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Portal'i kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
7.7. Enviser, tarafından Portal dâhilinde düzenlebilecek anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Enviser ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Portal dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal'in (sınırlı olmamak kaydıyla "Enviser VERİTABANI", "Enviser ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Enviser'in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Enviser'e ait ve/veya Enviser tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üye'ler, Enviser hizmetlerini, Enviser bilgilerini ve Enviser'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Enviser'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Enviser'in telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz.
Enviser tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Enviser; Enviser hizmetleri, Enviser bilgileri, Enviser telif haklarına tabi çalışmaları, Enviser ticari markaları, Enviser ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
8.2. Sözleşme Değişiklikleri
Enviser, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Enviser işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Enviser için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Enviser'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Enviser'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.5. Enviser Kayıtlarının Geçerliliği
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Enviser'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Enviser'i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.6. Yürürlülük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) Üye'nin portal'i kullanmaya başlaması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
cssxhtml
Her Hakkı Saklıdır (c) 2012, enviser Enerji, Çevre ve Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.